museum of nonhumanity & museum of becoming

suomeksi alla!

Museum of Nonhumanity – public programme 2.-29.9.2016, Tiivistämö, Suvilahti, Helsinki.
Museum of Becoming, educational materials, spring 2020 in HAM, Helsinki Art Museum

Since 2016 nynnyt has been collaborating with Gustafsson&Haapoja, a collaboration between visual artist Terike Haapoja and writer Laura Gustafsson, whose long term project explores problems that arise from the anthropocentric world view, and seeks to open paths for more ethical ways to coexist. By imagining histories according to other species, investigating how language enables othering, or mapping out the long history of animalization Gustafsson&Haapoja brings forth questions regarding the impact of biotechnologies, industrialization or systems of knowledge production on the lives of both humans and other animals.

In 2016 nynnyt created a public programme for schools at the Museum of Nonhumanity, a full-sized museum installation presenting the history of animalization, by approaching this as a systematic act of oppression that connects xenophobia, sexism, racism, homo- and transphobia and the abuse of nature and animals. The school programme focused on four key concepts – museum, exhibition, other, me – that opened doors and paved way to the rooms of museum.

During the opening hours of the museum nynnyt hosted guided tours and workshops for teachers and school groups, and published an online activity booklet to accompany visitors in and outside of the museum.

The museum tour and workshop programme was also one part of an East Helsinki cultural course called Hate speech or freedom of speech? (Vihapuhetta vai sananvapautta?), organised by City of Helsinki Cultural Office and executed in collaboration with Vuotalo, Red Nose Company theatre, journalist & black feminist Maryan Abdulkarim and rapper Aksim as well as with teachers of Vuosaari comprehensive school.

In 2019 nynnyt joined forces with Gustafsson & Haapoja again, with an aim to create an educational corner for the Museum of Becoming, which will open its doors in HAM, Helsinki Art Museum in spring 2020.

exhibition space with an over all blue light, with people sitting down and standing, looking at something that is not visible in the image

Epäihmisyyden museo & Museum of Becoming
Epäihmisyyden museon yleisötyön kuratointi, 2.-29.9.2016, Tiivistämö, Suvilahti, Helsinki.
Museum of Becoming, oppimisnurkkaus, tulossa keväällä 2020, HAM: Helsingin taidemuseo

Vuodesta 2016 nynnyt ovat tehneet yhteistyötä Gustafsson&Haapoja -taitelijaduon kanssa, joka on kirjailija Laura Gustafssonin ja taiteilija Terike Haapojan pitkäaikanen projekti, jossa he tutkivat antroposeenisestä (ns. ihmisenjälkeinen, teollistumisesta alkunsa saanut ajanjakso) maailmankuvasta nousevia ongelmia yrittäen avata polkuja eettisemmälle yhteiselolle. Kuvittelemalla historioita toisten lajien näkökulmasta, tutkien kielen toiseuttavia käyntäntöjä ja kartoittamalla eläimellistämisen pitkää historiaa Gustafsson&Haapoja tuo esiin kysymyksiä bioteknologian, teollistumisen ja tiedon tuotannon vaikutuksista sekä ihmisten, että toisten eläinten elämään.

Vuonna 2016 nynnyt olivat mukana tekemässä Epäihmisyyden museota – joka on täysikokoinen museoinstallaatio, mikä esittelee eläimellistämisen historiaa tarkastelleen tätä systemaattisena sortorakenteena, jossa yhdistyvät vieraanpelko, seksismi, rasismi, homo- ja transfobia, sekä luonnon ja eläinten hyväksikäyttö – laatimalla museon kouluille suunnatun yleisötyön. Yleisötyön keskiössä olivat neljä avainkäsitettä – museo, näyttely, toinen ja minä – jotka avasivat ovia museon huoneisiin.

Museon aukioloaikana nynnyt vetivät opastettuja kierroksia ja työpajoja opettajille ja kouluryhmille, sekä julkaisivat sähköisen oppimismateriaalin näyttelyn kokijoiden käyttöön. Koululaiskierrokset ja työpajat olivat osa Helsingin kaupungin kulttuuritoimen järjestämää Itä-Helsingin Vihapuhetta vai sananvapautta? -kulttuurikurssia, joka toteutettiin nynnyjen lisäksi yhteistyössä Vuotalon, Red Nose Companyn, journalisti ja musta feministi Maryan Abdulkarimin ja räppäri Aksimin, sekä Vuosaaren peruskoulun kanssa.

Epäihmisyyden museon oppimismateriaali on ladattavissa suomeksi täältä (linkki museon nettisivuille).

Syksyllä 2019 nynnyt ja Gustafsson&Haapoja jatkoivat yhteistyötä. Tekeillä on oppimisnurkkaus Gustafsson&Haapojan Museum of Becoming-näyttelyyn, joka avautuu Helsingin kaupungin taidemuseossa HAMissa keväällä 2020.